Zaznacz stronę

Polityka prywatności

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW
ZOBOWIĄZANIE REZYDENCJI ZIELONY OGRÓD DO OCHRONY PRYWATNOŚCI

„Dane osobowe” oznaczają dowolne informacje zbierane lub uzyskiwane podczas dokonywania
rezerwacji w hotelu bądź restauracji, podczas procesu meldowania w hotelu, podczas
korzystania ze strony www.zielonyogrod-zabrze.pl, poprzez portale społecznościowe oraz
podczas bezpośredniego kontaktu z Klientami (osobistego, telefonicznego, mailowego).
Administratorem danych osobowych jest Zielony Ogród Sp. z o.o., 41-811 Zabrze, ul.
Roberta Miki 3 wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego administrowanego przez
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
pod numerem KRS 0001015749 , NIP: 6482814192 , REGON: 524291948 ,
kapitał zakładowy 2 750 000.  – właściciel Rezydencji Zielony Ogród i administrator serwisu
www.zielonyogrod-zabrze.pl
Niniejsze Zasady Ochrony Danych Osobowych Klientów stanowią część warunków, na
jakich oferujemy usługi hotelowe i akceptacja tych warunków oznacza jednoznaczną akceptację
postanowień niniejszych Zasad.
W różnym czasie będziemy zobowiązani poprosić klienta Rezydencji Zielony Ogród o
informacje osobiste, takie jak:
• dane kontaktowe (nazwisko, imię, numer telefonu, adres e-mail)
• dane osobowe (data urodzenia, narodowość)
• informacje dotyczące dzieci klienta (imię, data urodzenia, wiek)
• numer karty płatniczej bądź kredytowej klienta (dla celów realizacji transakcji i
rezerwacji)
• dane dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu związanego z procesem
zameldowania się w rezydencji
• data przyjazdu i wyjazdu klienta
• preferencje (preferowane piętro, rodzaj łóżka)
• pytania i uwagi klienta w trakcie pobytu w naszym obiekcie i po jego zakończeniu.
Zbierane informacje o osobach poniżej 18 roku życia ograniczają się do imienia i nazwiska,
narodowości i daty urodzenia. Dane takie może nam przekazać wyłącznie osoba dorosła. Będziemy
wdzięczni za dopilnowanie, aby dzieci nie przesyłały nam jakichkolwiek danych osobowych bez
Państwa zgody (szczególnie przez Internet).
Celowo nie zbieramy danych wrażliwych, np. dotyczących rasy, pochodzenia etnicznego, poglądów
politycznych, przekonań religijnych i filozoficznych, przynależności do związków zawodowych,
zdrowia czy orientacji seksualnej.
W zależności od obowiązujących przepisów prawnych inne informacje mogłyby zostać uznane za
wrażliwe, np. numer karty kredytowej klienta, czy klient jest osobą palącą czy niepalącą. Możemy
zbierać takie informacje w celu spełnienia wymagań klienta lub zapewnienia mu właściwej obsługi,
np. w przypadku określonej diety.
W takim przypadku i w zależności od obowiązujących w niektórych krajach przepisów, zbieranie
danych wrażliwych może wymagać zgody klienta.
Dane osobowe mogą być zbierane dla wielu różnych celów, takich jak:
1. Działalność hotelowa:
– rezerwacja pokoju
– zameldowanie i zapłata
– posiłki i napoje w hotelowym barze lub restauracji w trakcie pobytu
– wnioski, skargi, spory.
2. Udział w programach marketingowych:
– zapisywanie się do programów lojalnościowych
– uczestniczenie w badaniach dla klientów (takich jak ankieta zadowolenia klienta)
– subskrypcje newsletterów, otrzymanie ofert lub promocji pocztą e-mail.
3. Przekazywanie informacji od stron trzecich: z biur turystycznych, biur podróży,
systemów rezerwacji Booking, Trivago i innych.
4. Działania internetowe: formularze internetowe (rezerwacja przez Internet, strona
Rezydencji Zielony Ogród w portalach społecznościowych, systemy logowania, np.
do portalu Facebook itp.).
Zbieramy dane osobowe klienta w następujących celach:
1. Wypełnianie naszych zobowiązań względem klientów.
2. Obsługa rezerwacji pokoi i wniosków dotyczących zakwaterowania:
tworzenie i przechowywanie dokumentacji prawnej zgodnie ze standardami
księgowości.
3. Obsługa pobytu klienta w hotelu:
– monitorowanie korzystania z usług (telefon, bar, itp.)
– zarządzanie dostępem do pokoi
– wewnętrzne zarządzanie listami klientów, którzy zachowali się niewłaściwie
podczas pobytu w hotelu (zachowanie agresywne i antyspołeczne, naruszenie
warunków umowy z hotelem, naruszenie zasad bezpieczeństwa, kradzież,
wyrządzenie szkody i wandalizm, problemy przy płatności).
4. Poprawa obsługi hotelowej, a szczególnie:
– przetwarzanie danych osobowych klienta w ramach naszego programu
marketingowego (w celu prowadzenia działań marketingowych)
– lepsze dostosowanie naszych produktów i usług do wymagań gości
– dopasowanie ofert handlowych i wiadomości o promocjach przesyłanych klientowi
– informowanie klienta o specjalnych ofertach i nowych usługach Rezydencji
Zielony Ogród
5. Zarządzanie relacjami z klientami przed pobytem, w trakcie i po:
– obsługa programu lojalnościowego
– przekazywanie danych do bazy danych klientów
– tworzenie statystyk i obliczanie wyników handlowych, a także prowadzenie
sprawozdawczości
– wysyłanie newsletterów, promocji oraz ofert usług turystycznych, hotelowych,
restauracyjnych, a także telefoniczny kontakt z klientem
– obsługa wniosków dotyczących anulowania subskrypcji, promocji, ofert
turystycznych i ankiet zadowolenia
– branie pod uwagę prawa do sprzeciwu
6. Poprawa usług Rezydencji Zielony Ogród, a w szczególności:
– przeprowadzanie ankiet i analiz kwestionariuszy oraz uwag klientów
– obsługa skarg i zażaleń
– oferowanie klientowi korzyści z tytułu programu lojalnościowego.
7. Zapewnienie bezpieczeństwa i usprawnienie korzystania ze stron internetowych
spółki Zielony Ogród sp. z o.o., w tym:
– poprawa nawigacji
– wdrażanie środków zabezpieczających i zapobiegających oszustwom.
8. Zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi (np. w zakresie przechowywania
dokumentów księgowych).
W celu zaoferowania klientowi najlepszej obsługi możemy dzielić się danymi osobowymi
klienta i udostępniać je upoważnionym pracownikom Zielony Ogród Sp. z o.o., takim jak:
 personel hotelu
 personel zajmujący się rezerwacjami i korzystający z narzędzi do rezerwacji w
hotelach
 dział IT
 partnerzy handlowi i działy marketingu
 dostęp do niektórych określonych kategorii danych osobowych przez dowolną
właściwą osobę w firmie Zielony Ogród Sp. z o.o..
W celu zapewnienia klientowi usług i poprawy jego pobytu dane osobowe klienta mogą być
przesyłane do strony trzeciej, takiej jak:
 zewnętrzni dostawcy usług: podwykonawcy prac informatycznych, banki,
wystawcy kart kredytowych, z którymi Administrator ma podpisane umowy
 władze lokalne: możemy również być zobowiązani do przekazania danych
klienta władzom lokalnym, jeżeli będzie to wymagane przez prawo albo w
ramach dochodzenia lub śledztwa i w zgodności z miejscowymi przepisami.
Spółka Zielony Ogród Sp. z o.o. podejmuje właściwe środki techniczne i
organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu ochrony danych
osobowych klienta przed potajemnym lub przypadkowym zniszczeniem, przypadkową zmianą lub
utratą, a także przed nieupoważnionym dostępem lub wyjawieniem. W tym celu podjęliśmy środki
techniczne (takie jak zapory sieciowe) i organizacyjne (środki ochrony fizycznej itp.).
Kiedy klient przekazuje nam dane karty kredytowej podczas rezerwacji, stosowana jest
technologia szyfrowania SSL (Secure Socket Layer) w celu zagwarantowania bezpieczeństwa
transakcji.
Firma Zielony Ogród Sp. z o.o. będzie przechowywać moje dane osobowe zgodnie
z ciążącymi na przedsiębiorstwach zobowiązaniami do przechowywania dokumentacji księgowej
przez okres pięciu lat po wykonaniu umowy.
Dane zebrane tylko do opisanych celów
marketingowych pozostaną zapisane do wycofania zgody Klienta, ale maksymalnie przez trzy lata
po ostatnim nawiązaniu kontaktu z firmą Zielony Ogród Sp. z o.o.
Klient ma prawo do uzyskiwania w dowolnym momencie informacji o zebranych przez
spółkę Zielony Ogród danych, a także do żądania ich skorygowania lub usunięcia.
Klientowi przysługuje także prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, a także prawo do
publikowania przygotowanych przez siebie danych w uporządkowanym, standardowym i
nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
Klient może również skorzystać z prawa do sprzeciwu, pisząc na adres podany poniżej.
Rezydencja Zielony Ogród
41-811 Zabrze, ul. Roberta Miki 3
tel. +48 600 207 018
e-mail: odo@zielonyogrod-zabrze.pl
Jeżeli Administrator nie podejmie działań w związku z i żądaniami Klienta dot. wycofania zgody to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje Klienta o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
„W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).”.

Polityka wykorzystywania plików cookies
Pliki cookies to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników,
przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
1. Strona internetowa www.zielonyogrod-zabrze.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych
informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. Należą do nich: adres IP, nazwa
domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji
Użytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach.
2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
a. zwiększenia użyteczności serwisu internetowego i dopasowania jego zawartości do
indywidualnych preferencji Użytkownika
b. tworzenia anonimowych statystyk na podstawie systemu Google Analytics (analizy
działań Użytkowników w serwisie internetowym i danych demograficznych) z
wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika
c. wyświetlania reklam remarketingowych za pośrednictwem systemu Google
AdWords do Użytkowników, którzy odwiedzili serwis internetowy
d. wyświetlania reklam spersonalizowanych, dopasowanych do zainteresowań
użytkowników i ich zachowań w sieci
3. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w
ustawieniach przeglądarki internetowej. Za pomocą tych ustawień możliwe jest określenie
zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce.
Ograniczenie stosowania lub uniemożliwienie wykorzystania plików cookies może jednak
wpłynąć na niektóre z funkcjonalności serwisu internetowego.
Pytania dotyczące polityki wykorzystywania plików cookies należy kierować na adres:
biuro@zielonyogrod-zabrze.pl
Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce wykorzystania plików cookies.
Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Serwisie.